Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Esittely

Venäjän kielen ja Venäjän tuntemuksen merkitys Suomessa on kiistaton. Venäjän osaajia työllistävät niin liike-elämä, hallinto ja matkailu kuin opetus-, media- ja sosiaalialat. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma vastaa näiden alojen tarpeisiin kouluttamalla laaja-alaisia kieliasiantuntijoita, jotka sekä hallitsevat venäjän kielen että tuntevat hyvin venäläisen yhteiskunnan ja sen kulttuurin.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää

Kandidaattiopintojen aikana rakennetaan vahva peruskielitaito ja venäläisen kulttuurin tuntemus. Opintoihin kuuluu myös kieliharjoittelu Venäjällä, jonka voi suorittaa osallistumalla valtion rahoittamaan kieliharjoitteluohjelmaan. Kandidaattiopinnoissa opiskelija painottaa oman kiinnostuksensa mukaan joko venäjän kielen ja kulttuurin tai venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opintoja. Kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdytään venäjän kielen rakenteeseen, venäläiseen kirjallisuuteen ja sen analysoimiseen, kulttuurihistoriaan ja nyky-yhteiskuntaan. Kääntämisen ja tulkkauksen opintojen painopiste on käännös- ja tulkkausviestinnässä.

Kandidaattiohjelman jälkeen opiskelija voi jatkaa maisteriopinnoissa oman valintansa mukaan. Tarvittaessa hänen täytyy kuitenkin suorittaa kyseisten maisteriopintojen edellyttämiä kursseja, jos hän ei ole suorittanut niitä kandidaattiopinnoissaan.

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat laaja-alaisen Venäjän tuntemuksen. Syventävien opintojen erikoistumisvaihtoehtoja ovat venäjän kielen rakenne, kieli ja yhteiskunta, venäläinen kulttuuri ja kirjallisuus sekä venäjä vieraana kielenä ja monikulttuurisuus. Ammatilliset erityisvalmiudet hankitaan soveltuvilla valinnaisten aineiden kursseilla, joita Tampereen yliopistossa on tarjolla laajalti. Opettajaksi aikova valitsee usein jonkin toisen kielen aineenopettajan pedagogisten opintojen lisäksi.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu käännös- tai tulkkausviestintään. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvat opiskelijat suorittavat kääntäjän suomen kielen opintokokonaisuuden.

Filosofian maisterin tutkinnon suorittanut hallitsee valitsemansa erikoistumisalat, ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! Valintaperusteet vuodelle 2018:

Tutkinto-ohjelma tarjoaa myös avoimen yliopiston opetusta.

Tutkimus

PLURAL on kielten, kirjallisuuden, kulttuurin sekä käännöstieteellisen tutkimuksen monitieteinen yhteenliittymä. Tieteenaloja poikkileikkaavana teemana on digitaalisten ympäristöjen ja median tutkimus, jonka kohteena ovat mm. kokemuksellisuus, käytettävyys ja kulttuurinen vuorovaikutus sekä uudet oppimisympäristöt.

Ainejärjestöt:

Yhteystiedot

Postiosoite: 
Viestintätieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite: 
Pinni B-rakennus, Kanslerinrinne 1, Tampere

Tutkinto-ohjelman henkilökunta