Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma

Esittely

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (T&A-maisteriohjelma) on ainutlaatuinen, 120 opintopisteen laajuinen kaksivuotinen maisterikoulutus, jonka voi suorittaa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

T&A-maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden erikoistua tarkastuksen ja arvioinnin erityiskysymyksiin. Tutkinnon suoritettuaan maisteriohjelmasta valmistuneella on mahdollisuus sijoittua alan asiantuntijaksi erilaisiin talousjohtamisen, arvioinnin ja tilintarkastuksen tehtäviin julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa. Maisterin tutkinnon osana on myös mahdollista suorittaa tilintarkastajien ammattitutkintoihin (HT, KHT ja JHT) vaadittavat opinnot. Ks. lisätietoja opinto-oppaasta.

Maisteriohjelman tavoitteet

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmalle on asetettu kaksi tavoitetta.

 1. Ensimmäisenä tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus erikoistua tarkastuksen ja arvioinnin erityiskysymyksiin ja tuottaa alan asiantuntijoita erilaisiin taloushallinnon tehtäviin erilaisissa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa.
 2. Toisena tavoitteena on varmistaa, että opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osana maisterintutkintoaan ne tilintarkastajien ammattitutkintoihin (HT ja JHT) vaadittavat opinnot, jotka ovat perusedellytyksenä näihin tutkintoihin osallistumiselle. Tältä osin koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kulloinkin voimassa olevat tilintarkastusta ja tilintarkastajien auktorisointia koskevat normit. Tilintarkastajien ammattitutkintojen osalta koulutus keskittyy HT- ja JHT-tutkintojen edellyttämiin opintoihin, kun taas HT-tutkintoon tähtäävät opinnot toteutetaan lähinnä ammattikorkeakoulujen toimesta.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin tutkimus Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa tehtävä tutkimus tarkastelee monipuolisesti tilintarkastuksen ja arvioinnin ilmiöitä niin yrityssektorin kuin julkishallinnon organisaatioissa ja järjestelmissä.

Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi tilintarkastuksen institutionaalinen muutos julkisella sektorilla, modernien markkina- ja palvelutuotantomallien vaikutus tarkastuksen kohteisiin ja prosesseihin, EU-varainkäytön valvonnan teemat sekä arvioinnin teoria, metodologia ja käytännön arviointitutkimukset.

Lisätiedot

Oppaat ja ohjeet

Opinto-opas

Opiskelijan opas (opiskelukäytännöt)

Siirtymäsäännökset opinto-oppaiden 2012-2015 ja 2015-2018 välillä

Siirtymäsäännökset opinto-oppaiden 2008-2012 ja 2012-2015 välillä

Tilintarkastajatutkinnoista

Tilintarkastajatutkintojen hyväksymisvaatimukset

HT-tutkintoon vaadittavat opinnot 

JHT-tutkintoon vaadittavat opinnot

Tilaisuuksia

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Yhteystiedot

Yliopisto-opettaja Jaakko Rönkkö

 • ohjelman koordinaattori
 • yleinen opintoneuvonta
 • käytännön järjestelyt
 • KHT- ja JHTT-vastaavuustodistukset (huom. käsittelymaksut)

Maisteriohjelman vastuuopettajat

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmaa johtaa professori Lasse Oulasvirta.

Ohjelmaa koordinoivaan vastuuryhmään kuuluvat professorit Lili Kihn ja Lasse Oulasvirta sekä yliopistonlehtorit Janne Ruohonen ja Jani Wacker. Vastuuopettajat vastaavat oppiaineisiin ja opetuksen sisältöön liittyvistä asioista.

Kauppatieteiden opintokoordinaattori Elina Kangastupa

 • KTM-tutkinnon tutkintohallinnolliset asiat
 • KTM-tutkinnon opintoneuvonta tutkinnon rakenteen ja opetussuunnitelmien osalta
 • opiskelijavalinta-asiat

Hallintotieteiden opintokoordinaattori Aino Nordling

 • HM-tutkinnon tutkintohallinnolliset asiat
 • HM-tutkinnon opintoneuvonta tutkinnon rakenteen ja opetussuunnitelmien osalta
 • opiskelijavalinta-asiat