Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Esittely

Suomen kielen tutkinto-ohjelmassa koulutetaan suomen kielen asiantuntijoita, joilla on syvällinen ja monipuolinen asiantuntemus suomen kielen rakenteesta, kehitysvaiheista, käytöstä ja vaihtelusta. Suomen kieltä opiskellaan Viestintätieteiden tiedekunnan monitieteisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä, ja opinnoissa näkyy Tampereen yliopiston yhteiskunnallinen painotus.

Opetussuunnitelmat: suomen kielen kandidaattiohjelma ja suomen kielen maisteriopinnot.

Suomen kielen opinnot kehittävät viestintä-, yhteistyö- ja projektinhallintataitoja, kykyä analysoida kompleksisia kielellisiä ja kulttuurisia ilmiöitä sekä taitoa hakea, tuottaa ja hyödyntää asiantuntijatietoa. Nämä taidot antavat erinomaiset valmiudet toimia monenlaisissa akateemisissa tehtävissä yhteiskunnan eri aloilla. Useat tutkinto-ohjelman opiskelijat valmistuvat opetustehtäviin eri kouluasteille ja erilaisiin oppilaitoksiin. Monet opiskelijat toimivat valmistumisensa jälkeen erilaisissa kieli- ja viestintäammattilaisen tehtävissä esimerkiksi liike-elämän ja julkisen hallinnon palveluksessa. Tampereen yliopiston suomen kielen tutkinto-ohjelmassa opiskelijat voivat erikoistua oman kiinnostuksensa mukaisesti. Erikoistumisen tueksi tutkinto-ohjelma tarjoaa syventävissä opinnoissa mm. kaksi laajaa työelämään suuntaavaa erikoistumiskokonaisuutta: suomi toisena ja vieraana kielenä sekä työelämäviestintä ja kielikonsultointi.

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! Valintaperusteet vuodelle 2018:

Tutkinto-ohjelma tarjoaa myös avoimen yliopiston opetusta.

Tutkimus

PLURAL on kielten, kirjallisuuden, kulttuurin sekä käännöstieteellisen tutkimuksen monitieteinen yhteenliittymä. Tieteenaloja poikkileikkaavana teemana on digitaalisten ympäristöjen ja median tutkimus, jonka kohteena ovat mm. kokemuksellisuus, käytettävyys ja kulttuurinen vuorovaikutus sekä uudet oppimisympäristöt.

Tutkinto-ohjelman opetus kytkeytyy tiiviisti Tampereen yliopistossa tehtävään suomen kielen tutkimukseen. Tutkimusta tehdään mm. lasten ja nuorten kielen kehityksestä, puhutun ja kirjoitetun kielen variaatiosta, suomen kielen käytöstä ja oppimisesta toisena kielenä sekä tekstien ja keskusteluiden tehtävistä ja muotoutumisesta yhteiskunnan eri alueilla.

Ainejärjestöt

Suomen kielen opiskelijoiden Kopula ry

Yhteystiedot

Postiosoite: 
Viestintätieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite: 
Pinni B-rakennus, Kanslerinrinne 1, Tampere

Tutkinto-ohjelman henkilökunta