Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Esittely

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma tarjoaa akateemisia valmiuksia sekä teoreettisesti ja metodisesti innovatiivisia näkökulmia politiikan moninaisten ja muuttuvien ulottuvuuksien tutkimiseen. Ohjelmassa poliittista toimintaa lähestytään laaja-alaisesti aina perinteisistä instituutioista uudempiin kansalaisten osallistumismuotoihin. Se kattaa eri tasot alueellisesta ja kansallisesta eurooppalaiseen ja laajempaan kansainväliseen tasoon. Ohjelma rohkaisee kriittiseen ajatteluun ja sitä kautta poliittisen toiminnan tarkoitusten ja tavoitteiden pohdintaan.

Tutkinto-ohjelmassa opitaan erilaisia akateemisia työelämätaitoja, jotka liittyvät esimerkiksi tiedonhankintaan, ongelmien tunnistamiseen ja niistä raportoimiseen. Tutkinto-ohjelmassa kansainvälisyys voi toteutua esimerkiksi ulkomailla suoritetun työharjoittelun ja vaihto-opintojakson aikana.

Ohjelman suorittaneet ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita kunnallis- ja valtionhallinnon lisäksi kansalaisjärjestöissä, mediassa, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden tehtävissä sekä yritysten palveluksessa. Kaikkiaan ohjelma tarjoaa vankan politiikkatieteellisen ytimen, jota laajennetaan yksikön muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamilla opinnoilla ja muulla opetustarjonnalla vastamaan aikamme moninaisiin haasteisiin.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Opintojen edetessä opiskelija erikoistuu joko kansainvälisen politiikan tai valtio-opin opintosuuntaan. Valinta tehdään kandidaattiopintojen puolivälissä.

Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopinnot koostuvat opintosuunnan syventävistä opinnoista (40 op), maisteriopintojen valinnaisista ja tutkintoa tukevista opinnoista (40 op) sekä pro gradu -tutkielmasta (40 op). Maisteriopintosuuntien opetustarjonta perustuu kandidaattiohjelman teemojen sekä teoreettisten ja menetelmällisten valmiuksien laajentamiseen ja syventämiseen.

Opintosuuntavalinnastaan huolimatta tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa vapaasti molempien opintosuuntien syventäviä opintoja sillä edellytyksellä, että kursseilla on tilaa (etusija ao. opintosuunnan opiskelijoilla) ja että kaikki vaadittavat edeltävät opinnot on suoritettu.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa aineopintotasoisia tai muita opintoja osaksi maisteriopintojen valinnaisia opintoja; opiskelijat voivat valita valinnaisia opintoja esimerkiksi tukemaan pro gradu -tutkielmaa. Myös vapaaehtoinen työelämävalmiuksien ja asiantuntijuuden kehittämisjakso POLHAR10 (10 op) suoritetaan osaksi maisteriopintojen valinnaisia opintoja.

Kansainvälisen politiikan opintosuunta

Kansainvälinen politiikka tutkii nopeasti muuttuvaa maailmaa ja tarjoaa välineitä sen ymmärtämiseen ja muuttamiseen. Tieteenalana se on yhteydessä politiikan tutkimukseen mutta on samalla poikkitieteellinen ja laaja-alainen. Sen tutkimuskohteet eivät rajoitu vain valtioiden väliseen vuorovaikutukseen tai sodan ja rauhan kysymyksiin vaan kattavat koko monimuotoisen kansainvälisen ilmiökentän ja sitä koskevan käsitteistön ja teoriat.

Tampereen yliopistossa tieteenalalla on valtakunnallisesti vahva profiili, joka vaalii tätä laaja-alaisuutta ja samalla yhdistää teoriaa ja käytäntöä. Tutkimus ja opetus kohdistuvat kansainväliseen yhteisön eri tasoihin alkaen lokaalista aina globaaliin, perinteisiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä unohtamatta. Opetuksessa sovelletaan poikkitieteellistä ja teoreettisesti pluralistista lähestymistapaa yhä monimutkaisemmiksi muuttuviin kansainvälisiin kysymyksiin, ongelmiin ja toimintaympäristöön.

Maisteriopinnot on suunniteltu siten, että opiskelija kykenee tieteenalan laaja-alaisuuden puitteissa erikoistumaan ja keskittymään pro gradu -tutkielmaansa ja sitä tukeviin opintoihin. Erikoistumisalueita ovat maailmanpolitiikka, rauhan- ja konfliktintutkimus sekä Eurooppa-tutkimus (mukaan lukien Venäjä ja muu laajempi Eurooppa). Nämä alat käsittävät myös kansainvälisen ympäristö- ja energiapolitiikan kysymyksiä.

Työelämävalmiuksia tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin ja vieraskieliseen opetukseen sekä esim. ulkoministeriössä ja kansainvälisissä järjestöissä tapahtuvaan työharjoitteluun.

Valtio-opin opintosuunta

Tampereen yliopiston valtio-opin maisteriopinnoissa politiikkaa, sen erilaisia ilmenemismuotoja ja muutosta tutkitaan ja opetetaan laaja-alaisesti. Maisteriopinnoissaan opiskelija voi erikoistua poliittiseen ajatteluun, retoriikkaan ja kommunikaatioon, poliittisiin ideologioihin ja käsitteisiin, kansalaisten poliittiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen, kansalaisyhteiskuntaan ja puolueisiin, poliittisiin instituutioihin ja päätöksentekoon paikallisella, kansallisella, Euroopan ja globaalilla tasolla. Erityisesti huomiota kiinnitetään Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen painopistealueisiin – poliittinen osallistuminen (vaalit, puolueet, kansalaisyhteiskunta), Euroopan integraatio ja EU, energiapolitiikka – sekä politiikan uusiin osallistumismuotoihin ja lisääntyneen kansainvälistymisen yhteydessä esiintyviin epävarmuuden, hallittavuuden ja demokratian haasteisiin.

Maisteriopintojen erikoistumisalueet voidaan valita myös siten, että opinnoissa korostuu tieteidenvälisyys lähitieteiden kanssa. Valtio-opin maisteriohjelmassa voidaan tällöin hyödyntää esimerkiksi aluetieteen, filosofian, hallintotieteiden, kansainvälisen politiikan, kansantaloustieteen, kunnallistieteen, oikeustieteiden tai tiedotusopin teorioita, opetusta ja näkökulmia.

Maisteriopinnot on suunniteltu siten, että opiskelija kykenee tämän laaja-alaisuuden puitteissa keskittymään mahdollisimman täysipainoisesti pro gradu -tutkielmaansa ja sitä tukeviin opintoihin. Maisteriopinnot aloitettuaan opiskelija sopii opintojensa suorittamisesta syventävien opintojen vastuuopettajan ja/tai pro gradu –tutkielmansa ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) pohjalta.

Valtio-opin maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt monipuolisesti politiikan tutkimuksen teoreettisiin lähestymistapoihin ja metodeihin. Ennen kaikkea opiskelija saavuttaa syvällisen teoreettisen osaamisen ja käytännön asiantuntijuuden valitsemaltaan politiikan erikoistumisalueelta. Opiskelija hallitsee sekä tieteelliseen argumentaation että itsenäisen tutkimustyön. Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan erikoistumisalueensa tieteellistä keskustelua sekä soveltamaan asiantuntijuuttaan alan yhteiskunnalliseen kehitykseen ja keskusteluun.

Valtio-opin maisterit ovat työllistyneet kunnallis- ja valtionhallinnon lisäksi kansalaisjärjestöjen, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden, median sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten palvelukseen. Maisteriopintoihin sisältyvän vapaaehtoisen työharjoittelun kautta opiskelija kehittää kykyään poliittisten ilmiöiden analysointiin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Valtio-opin maisteriopinnot antavat täten erinomaiset valmiudet menestyksekkäälle työuralle.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma opinto-oppaassa:

Erilliset maisteriohjelmat

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma osallistuu johtamiskorkeakoulun yhteiseen kansainväliseen maisteriohjelmaan Master’s Degree Programme in Leadership for Change (LFC).

Lue lisää:

 

Tutkimus

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa opetus ja tutkimus liittyvät läheisesti toisiinsa. Niinpä opetussisällöt näkyvät hyvin myös tutkimustoiminnassa. Samoin väitöskirjoista suuri osa heijastelee opetuksellisia painopistealueita.

Painopistealueita ovat poliittisen osallistumisen (vaalit, puolueet ja järjestöt) ja kansalaisyhteiskunnan tutkimus, Eurooppa-tutkimus (varsinkin EU:n sekä Venäjän ja lähialueiden tutkimus) ja energiapolitiikan tutkimus.

Lue lisää:

 

Opiskelua koskevat ohjeet

 

Lisätiedot

Opiskelijaksi politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan?

 

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen opiskelijat opiskelevat kansainvälisesti orientoituneessa akateemisessa ympäristössä. Politiikan tutkimuksen opiskelijoilla on näin erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen opintojensa ohella.

Runsaan englanninkielisen sekä kansainvälisiin teemoihin suuntautuvan opetustarjonnan lisäksi opiskelijat voivat hankkia kansainvälistä osaamista esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, kansainväliseen harjoitteluun ja kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot voidaan koota mukaan tutkintotodistukseen erilliseksi kansainvälistymiskokonaisuudeksi.

Lue lisää vaihtomahdollisuuksista opiskelun oppaan kansainvälistyminen-osiossa.

Kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöt

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1, Pinni A (4. kerros)
Postiosoite: Johtamisen ja talouden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto

Henkilökunta

Opiskelijajärjestöt

Johtamiskorkeakoulu sosiaalisessa mediassa

 


Haluisitko opiskelijamme lukioosi kertomaan opiskelusta yliopistossa?

Voitte tiedustella mahdollisuudesta saada opiskelijoitamme esittelemään opiskelua Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa tai mahdollisuudesta tulla vierailemaan tiedekuntaamme. Lähetämme mielellämme myös sähköistä lisämateriaalia. Tiedusteluihin vastaavat opintokoordinaattorimme.