Logopedian tutkinto-ohjelma

Esittely

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka yhteiskunnallinen merkitys syntyy sen tutkimuskohteitten inhimillisestä erityislaadusta, pyrkimyksestä tukea ihmisiä, joilla on viestinnän vaikeuksia. Logopedia tutkii ihmisten vuorovaikutusta ja viestintää, erityisesti niiden häiriöitä ja häiriöiden ennaltaehkäisyä sekä kuntoutusta ja kuntoutuksen vaikuttavuutta. Muita ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä logopedisia tutkimuskohteita ovat syömis- ja nielemistoimintojen häiriöt ja niiden kuntoutus. Logopedian tutkinto-ohjelmasta valmistuvalla filosofian maisterilla on valmiudet toimia itsenäisesti puheterapeutin tehtävissä ja muissa alan asiantuntijatehtävissä sekä suorittaa alansa tieteellisiä jatkotutkintoja. Logopedian tutkinto-ohjelmassa asiantuntijaksi kasvaminen tarkoittaa myös ammattitoiminnan yhteiskunnallisten ja eettisten reunaehtojen ymmärtämistä, ja opintojen aikana perehdytäänkin kuntoutusjärjestelmiin ja -lainsäädäntöön, kuntoutuksen arvoperusteisiin ja monenlaisiin kuntoutustyön toimintamalleihin sekä harjaannutetaan ammatillisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Näitä opintoja toteutetaan integroidusti muiden sosiaali- ja terveydenhuollon alalle pätevöittävien koulutusten – erityisesti psykologian ja sosiaalityön tutkimuksen – kanssa.

Logopedian tutkinto-ohjelmassa teoreettiset ja metodiset oppisisällöt nivoutuvat yhteen puheen, kielen, äänen ja nielemistoimintojen häiriöiden diagnostiikkaa ja kuntoutusta käsitteleviksi kokonaisuuksiksi. Opinnot sisältävät useita harjoittelujaksoja, joissa opiskelijat soveltavat teoreettista osaamistaan käytännön työtilanteissa. Harjoittelujaksoilla opiskelijat työskentelevät erilaisissa oppimisympäristöissä (esim. sairaala, päiväkoti, terveyskeskus) kuntoutusasiakkaiden kanssa. Kuntoutusasiakkaina on lapsia ja aikuisia, joiden kielen ja viestinnän häiriöiden taustalla on muun muassa erilaisia neurologisia häiriöitä, aivovamma, liikuntarajoitteita tai puheen tuoton motorisia häiriöitä. Kuntoutuksia toteutetaan yksilö-tai ryhmäkuntoutuksena. Monipuolisten opetusmenetelmien avulla opiskelijat harjaannutetaan ratkaisemaan sekä teoreettisia että logopedisiin käytäntöihin liittyviä ongelmia ja perustelemaan ratkaisujaan. Ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa tarvitaan sosiaalisia taitoja. Logopedian opinnot sopivat valinnaisiksi opinnoiksi erityisesti kasvatustieteiden, psykologian ja sosiaalityön opiskelijoille, mutta myös kaikille muille, joiden on työssä tärkeää ymmärtää, miten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen puutteet vaikuttavat ihmisen muuhun toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Maisterin tutkinnon suoritettuaan logopedian opiskelija voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) merkitsemistä laillistetuista terveydenhuollon ammattihenkilöistä pidettävään rekisteriin ja oikeutta toimia puheterapeuttina.

Logopedian tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmavastaavana toimii Leena Rantala ja ohjausvastaavana Anna Oksa.

Lisätiedot

Tule opiskelemaan logopediaa! Valintaperusteet vuodelle 2019:

Opintojen aloitus ja suunnittelu

Opintojen suorittaminen

Valmistuminen

Avoin yliopisto-opiskelu

Logopedian tarjonta avoimessa yliopistossa (Katso logopedia Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opetuksen alta)

Tutkimus

Tutkimus logopedian oppiaineessa
Logopedian opetus- ja tutkimusklinikka PuTuKe

Ainejärjestö

Ääni Ry

Yhteystiedot

Logopedian henkilökunnan yhteystiedot

Postiosoite:
Logopedia
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite:
Päärakennus, D-siipi
Kalevantie 4
Puh: vaihde (03) 355 111