Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Esittely

Tekstualisoituva nyky-yhteiskunta vaatii uutta teoreettista ja historiallista käsitystä merkitysten muodostumisesta, välittymisestä ja tulkinnasta. Globalisoituvassa ja medioituvassa maailmassa eri suunnista tulevilla kulttuurisilla esityksillä ja niihin kytkeytyvillä diskursseilla on yhä suurempi rooli todellisuuskäsitystemme tuottajina, identiteettityön välineinä ja maailman merkityksellistämisen malleina. Kirjallisuudentutkimus tarjoaa käsitteellisiä välineitä ja näkökulmia esitysten ja puhetapojen kriittiseen erittelyyn. Kirjallisuustieteestä valmistunut voi toimia tehtävissä, joissa edellytetään taitoa tarkastella systemaattisesti kulttuurissa ja yhteiskunnassa käytettyjä esittämisen tapoja.

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa opiskelija perehtyy kirjallisuudentutkimuksen teorioihin ja menetelmiin sekä kirjallisuuden ominaispiirteisiin ja ilmiöihin. Ohjelmasta valmistuu kirjallisuuden ja tekstintutkimuksen asiantuntijoita. Koulutus tarjoaa ajantasaisen näkemyksen kirjallisuudesta osana taiteen ja kulttuurin kenttää sekä perehdyttää kirjallisten esitysmuotojen historiaan ja kirjallisuudentutkimuksen nykymetodeihin. Opinnoissa painottuvat poetiikka, kertomuksen teoria, kirjallisuushistoria sekä kirjallisuusinstituution ja kirjallisten käsitteiden muutos. Valmistuttuaan opiskelijalla on syvällinen näkemys kirjallisuustieteestä oppialana.

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

 

Lisätiedot

Tule opiskelemaan! Valintaperusteet vuodelle 2019:

Tutkinto-ohjelma tarjoaa myös avoimen yliopiston opetusta.

Tutkimus

Monitieteisen kertomuksen tutkimuksen keskus NARRARE on kirjallisuustieteen koordinoima, yksikkörajat ylittävä monitieteinen kertomuksen tutkimuksen keskus. Keskus toimii tutkimusympäristönä eri tieteenaloilta tuleville tutkijoille yhteistyössä alan johtavien kansainvälisten tutkimuskeskusten kanssa.

Ainejärjestö

Kirjallisuuden opiskelijoiden Teema ry

Yhteystiedot

Postiosoite: 
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

Käyntiosoite: 
Pinni B-rakennus, Kanslerinrinne 1, Tampere

Tutkinto-ohjelman henkilökunta