Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Esittely

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet toimia talous- ja elinkeinoelämän moninaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Talous- ja elinkeinoelämän kysymyksiä lähestytään ohjelmassa laaja-alaisena ilmiönä, sillä vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiminen edellyttää niin organisaatioiden, johtamisen, talouden kuin oikeudellistenkin perusteiden tuntemusta.

Opintoihin kuuluva harjoittelu, yrittäjyysopinnot sekä erilaisten organisaatioiden kanssa toteutetut projektit antavat mahdollisuuden yhdistää opitut asiat käytäntöön ja avaavat urapolkuja. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita työllistyen yrityksiin, kunnallis- ja valtionhallintoon, järjestökentälle sekä Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden tehtäviin. Lue lisää valmistuneen kauppatieteilijän uramahdollisuuksista kauppatieteet.fi-sivustolta.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritat ensin kandidaatin tutkinnon laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa hankitut laajat perustiedot auttavat soveltamaan oppimaasi erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintojen edetessä opiskelija erikoistuu johonkin tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta, jotka ovat vakuutus ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Opintosuunnan valinta tehtään kandidaattiopintojen puolivälissä. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opinnoista on kerrottu lisää opinto-oppaassa. Lisätietoa opintosuunnista sekä maisterikoulutuksista löydät alta.

Opintosuunnat

Markkinointi

Menestyvä liiketoiminta perustuu asiakaslähtöiseen ajatteluun. Markkinointi on siten avainasemassa kaikkien yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Markkinoinnin opinnot antavat opiskelijalle välineitä ymmärtää, mikä yrityksen tai yhteisön toiminnassa on merkityksellistä asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Markkinointi on innovatiivinen ja luovaan ajatteluun perustuva opintosuunta. Opinnoissa käsitellään muun muassa markkinoinnin strategista johtamista ja uudistumista, taloudellista vaikuttavuutta, markkinointiviestintää, brändijohtamista, sekä kulutuskäyttäytymistä. Opinnot antavat lisäksi teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön ja jatko-opintoihin.

Valmistuttuaan opiskelija pystyy hankkimaan tietoa markkinoista, tekemään suunnitelmia tätä tietoa ja itsenäistä ajattelua hyödyntäen ja johtamaan näiden suunnitelmien toteuttamista kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Markkinoinnin opiskelijat työllistyvät korkeatasoisiin asiantuntija- ja johtotehtävii

Opintosuunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan yhteystiedot

Taloustiede

Taloustiede (tai kansantaloustiede, kuten sitä myös kutsutaan) tutkii ja arvioi markkinatalouden toimintaa mikro- eli talousyksikkötasolla ja makro- eli kokonaistasolla. Mikrotalousteoria keskittyy kansalaisten, yritysten ja muiden talousyksikköjen päätöksentekoon, markkinaratkaisuihin ja markkinamekanismin rajoitteisiin. Makrotalousteoria puolestaan keskittyy esimerkiksi rahatalouteen, talouskasvuun ja suhdannevaihteluun sekä niihin liittyvään talous- ja yhteiskuntapolitiikan tarpeeseen.

Taloustieteellä on pitkä perinne matemaattisiin teoriamuotoiluihin ja tilastollisiin menetelmiin perustuvana tieteenalana. Tampereen yliopiston opetuksessa painotetaan lähestymistavan sovellettavuutta käytännön kysymyksiin, kuten julkistaloutta, euroaluetta, kehitysmaita ja työmarkkinoita koskeviin politiikkasuosituksiin ja vaikuttavuusarvioihin.

Yhteiskunnallisen merkityksensä ansiosta taloustiede on yksi Nobel-palkituista tieteenaloista, ja kansainvälisesti tunnistettu taloustieteen tutkinto antaa erittäin hyvät työelämävalmiudet kotimaassa ja ulkomailla. Tampereelta valmistuneita ekonomisteja onkin totuttu näkemään talouden ja taloudellisen vaikuttamisen huipputehtävissä.

Taloustieteen maisteri-opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä myös kaksoistutkinto Master’s Degree Programme in Public Economics and Public Finance, katso lisätietoja ohjelman omalta sivulta.

Opintosuunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan yhteystiedot

Vakuutus ja riskienhallinta

Kehittyneet vakuutusjärjestelmät ja laaja-alainen riskienhallintaosaaminen ovat perusedellytyksiä kaikelle yritystoiminnalle ja vakaalle yhteiskunnalliselle kehitykselle. Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa opiskellaan periaatteita ja menetelmiä, joilla yritykset, organisaatiot ja yksilöt hallitsevat riskejä ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Kursseilla käsitellään riskienhallintaa, vakuutusjärjestelmiä ja vakuutusliiketoimintaa.

Opetuksessa kiinnitetään huomiota liiketaloudellisten, teknisten sekä sosiaalisten innovaatioiden luomiin uusiin mahdollisuuksiin ja riskeihin. Tavoitteena on kouluttaa modernin tietoyhteiskunnan ympäristön hallitsevia laaja-alaisia ekonomeja, joilla on riskienhallinnan ja vakuutustoiminnan erityisosaaminen. Suomessa opintosuunta on ainoa, joka tarjoaa vakuutuksen ja riskienhallinnan kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriopinnot. Opintosuunnalla on Euroopan riskienhallintajärjestö FERMAn rimap® (Risk Management Professional) akkreditointi, eli opetustarjonta täyttää kansainvälisen riskienhallintakoulutuksen vaatimukset.

Opintosuunta antaa valmiudet toimia monenlaisissa vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan asiantuntija- ja esimiestehtävissä, ja työelämään sijoittumista kartoittaneiden kyselyiden mukaan opintosuunnasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti mm. vakuutus-, rahoitus-, meklari- ja konsultointiorganisaatioihin sekä yritysten riskienhallintatehtäviin.

Opintosuunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan yhteystiedot

Yrityksen johtaminen

Yrityksen johtamisen opintosuunta tuottaa laaja-alaisen ymmärryksen yrityksen toiminnasta, erityisesti johtajuudesta, strategioista ja organisoinnista. Esimiestaidot, henkilöstön johtaminen ja johtamisviestintä sekä johtoryhmä- ja hallitustyöskentely ovat keskeisiä ja käytännönläheisiä teemoja johtajuuden opinnoissa. Erilaiset liiketoimintamallit, strategioiden muotoutuminen ja toimialojen kehitys vahvistavat liiketoiminnallista ymmärrystä. Organisoinnin osaamisessa keskitytään työnteon uudenlaisiin muotoihin, monen tyyppisiin organisaatiorakenteisiin ja niiden kehittämiseen. Yrityksen johtamisen opiskelija ymmärtää ihmisten merkityksen yrityksen menestymisessä ja osaa johtaa muutosprosesseja.

Valmistuttuaan opiskelijalla on mahdollisuus toimia erilaisissa yleisjohto- ja asiantuntijatehtävissä, joissa tarvitaan analyyttistä ja kriittistä näkökulmaa tavoitteena toiminnan jatkuva kehittäminen. Käytännön työelämävalmiuksien lisäksi opintosuunta kouluttaa myös itsenäiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön. Yrityksen johtamisesta valmistuneet sijoittuvat monipuolisesti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioihin. Johtamisen opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet edetä urallaan aina ylimpiin johtotehtäviin saakka.

Yrityksen johtamisen opintosuunta on aktiivisesti mukana myös johtamiskorkeakoulun muissa maisteriohjelmissa, kuten englanninkielisessä Leadership for Change (LFC) -ohjelmassa ja Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelmassa.

Opintosuunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan yhteystiedot

 

Yrityksen laskentatoimi

Laskentatoimi tuottaa informaatiota yrityksen toiminnasta ja taloudesta. Laskentatoimi avustaa yrityksen tai muun organisaation johtoa ja sidosryhmiä päätöksenteossa ja toteuttaa tilivelvollisuutta yhteiskunnan eri organisaatioissa. Yrityksen laskentatoimen opintosuunnan maisteriopetus perustuu nykyaikaisen globaalin liiketoimintaympäristön tuntemukseen.

Valmistuttuaan opiskelijalla on teoreettiset ja menetelmälliset taidot soveltaa laskentatoimen tietoa työelämässä ja laaja-alaisesti yhteiskunnassa. Opetus tarjoaa myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin. Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelijalähtöisiä menetelmiä, joiden tavoitteena on akateemisen asiantuntijuuden ja ammatillisten työelämävalmiuksien kehittyminen yrityksen laskentatoimen keskeisillä osa-alueilla. Laskentaekonomilla on yrityselämässä vakiintunut ja arvostettu ammattikuva, ja myös julkinen ja kolmas sektori hyödyntävät lisääntyvässä määrin laskentatoimen ammattilaisten osaamista. Tampereen yliopistosta valmistuneet laskentaekonomit ovat sijoittuneet työelämään suhdanteista riippumatta erittäin hyvin.

Opintosuunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan yhteystiedot

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Yritystoiminnan päätöksiin sekä kansallisessa että kansainvälisessä ympäristössä liittyy aina oikeudellisia kysymyksiä. Opintosuunnan opinnoissa yhdistyvät perinteisen kauppatieteellisen ja oikeustieteellisen koulutuksen vahvuudet työmarkkinoiden vaatimuksia vastaavaksi kokonaisuudeksi ja juridiseksi erityisosaamiseksi.

Opintosuunnassa on kaksi erikoistumisvaihtoehtoa: yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Yritysjuridiikan opinnot tarjoavat laaja-alaista ja syvällistä osaamista sopimus- ja henkilöstöoikeudesta, pankki- ja rahoitusoikeudesta sekä markkinointioikeudesta. Tällaista asiantuntemusta tarvitaan mm. yrityksen johtamisessa, henkilöstöhallinnossa, pankki- ja vakuutusyhtiöissä sekä tilintarkastustehtävissä. Vero-oikeuden opinnot tähtäävät laaja-alaiseen ja syvälliseen vero-oikeudelliseen osaamiseen kansainväliseen ja yritysverotukseen painottuen. Vero-oikeuden opiskelijat työllistyvät asiantuntija- ja johtotehtäviin kansainvälisten tilintarkastusyhteisöjen, suurten yritysten ja Verohallinnon palvelukseen. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnasta valmistuneiden opiskelijoiden työmarkkinatilanne on erinomainen.

Opintosuunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan yhteystiedot

Maisteriohjelmat

Johtamiskorkeakoulussa on kaksi kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa suomenkielistä maisteriohjelmaa: Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma sekä Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma sekä yksi englanninkielinen maisteriohjelma: Master’s Degree Programme in Leadership for Change.

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta antaa laaja-alaisen ymmärryksen liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista sekä haastaa opiskelijoita analysoimaan yritysten roolia yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamisessa. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti yritystoiminnan johtamista, mittaamista ja raportointia taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta sekä jäsentää ja kehittää sidosryhmävuorovaikutusta ja eettistä johtamista. Opiskelija tuntee vastuullisen liiketoiminnan mittaamisen ja raportoinnin keskeiset menetelmät ja osaa soveltaa ja arvioida niitä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja -malleissa. Lisäksi opiskelija on perillä lainsäädännön vaatimuksista ja rajoitteista ja ymmärtää riskienhallinnan merkityksen osana yritystoimintaa. Opiskelija osaa myös tarkastella ja kehittää liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä, argumentoida tekemiään päätöksiä ja arvioida kriittisesti niiden seurauksia.

Opintosuunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan yhteystiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (KTM)

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma on Tampereen yliopiston tarjoama ainutlaatuinen kaksivuotinen maisterikoulutus, joka toteutetaan johtamiskorkeakoulun opintosuuntien yhteistyöllä. Maisteriohjelman opetuksesta vastaavat julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, yrityksen laskentatoimen sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnat. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Koulutuksen järjestämisen taustalla ovat kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen myötä lisääntyneet tilintarkastus- ja arviointitehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla sekä alati kasvanut kysyntä osaavista tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisista. Koulutukselle erinomaisen pohjan tarjoaa johtamiskorkeakoulun vahva yksityisen ja julkisen sektorin laskentatoimen ja oikeustieteiden osaaminen.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma käsittää kaksi eri suuntausta, joiden taustalla ovat lakisääteiset tilintarkastuksen ja arvioinnin tehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla:

  1. JHTT-suuntaus tähtää erityisesti julkisen sektorin tilintarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin ja kouluttaa hallintotieteiden maistereita (HM)
  2. KHT-suuntaus tähtää ensisijaisesti yrityssektorin vastaaviin tehtäviin ja kouluttaa kauppatieteiden maistereita (KTM)

Suuntausjaon perustana ovat nykyiset auktorisoidut tilintarkastajatutkinnot (JHTT ja KHT).

Master’s Degree Programme in Leadership for Change

Johtamiskorkeakoulun yhteisestä maisteriohjelmasta Leadership for change kerrotaan tarkemmin sen omalla sivustolla.

Kansainvälisten maisteriohjelmien hakuaika on käynnissä 17.1.2018 saakka.

 

Lisätiedot

Kaikki tärkeä opiskelijan käytäntöihin liittyvä tieto löytyy opiskelun oppaasta. Alla tärkeimpiä poimintoja:

Ainejärjestöt

 

Kiinnostaako kauppatieteiden opiskelu?

Tutkimus

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa opetus ja tutkimus liittyvät läheisesti toisiinsa. Niinpä opetussisällöt näkyvät hyvin myös tutkimustoiminnassa. Samoin väitöskirjoista suuri osa heijastelee opetuksellisia painopistealueita.

Lue lisää tutkimusohjelmista:

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Kanslerinrinne 1, Pinni A (4. kerros)
Postiosoite: JKK, 33014 Tampereen yliopisto

Henkilökunta

Jos et ole varma, kehen ottaa yhteyttä, opintokoordinaattori voi ohjata sinut oikean tahon luokse

Johtamiskorkeakoulu sosiaalisessa mediassa

Haluaisitko opiskelijamme lukioosi kertomaan opiskelusta johtamiskorkeakoulussa?

Voitte tiedustella mahdollisuudesta saada opiskelijoitamme esittelemään opiskelua Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa tai mahdollisuudesta tulla vierailemaan tiedekuntaamme. Lähetämme mielellämme myös sähköistä lisämateriaalia. Tiedusteluihin vastaa opintokoordinaattorimme.