Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Esittely

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle innovatiivisia näkökulmia hallinnon muuttuvien ulottuvuuksien tutkimiseen. Hallintotieteiden opiskelijana perehdyt organisaatioiden, johtamiseen, talouteen ja hallintoon sekä hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä kehität ymmärrystä hallinnon paikallisista, alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa tutustut julkisen ja yksityisen sektorin rajapintoihin ja niissä syntyviin uudenlaisiin toimintamalleihin ja asiantuntijarooleihin.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä sekä järjestösektorilla. Lue  lisää valmistuneen hallintotieteilijän uramahdollisuuksista hallintotieteet.fi -sivustulta.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa pääset sekä tarkastelemaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua monialaisena ilmiönä että syventämään osaamistasi työelämän tarpeet ja omat kiinnostuksen kohteesi huomioiden. Hallintotieteiden kandidaattiohjelma on laaja-alainen. Kandidaattiopintojen puolivälissä opiskelija valitsee jonkin tutkinto-ohjelman opintosuunnista erikoistuen opintojen edetessä joko ympäristöpolitiikkaan ja aluetieteeseen, kunta- ja aluejohtamiseen, julkiseen talousjohtamiseen, julkisoikeuteen tai hallintotieteeseen.

Hallintotieteissä tehtävään tutkimuksen voit tutustua Tutkimus

Opintosuunnat

Hallintotieteen opintosuunta

Hallintotieteen opintosuunta tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden toimia laaja-alaisesti monipuolisissa johtamis-, ja asiantuntijatehtävissä valtion, kuntien, yritysten ja järjestöjen palveluksessa. Hallintotiede antaa vastauksen siihen, miten monien ihmisten muodostama järjestäytynyt toiminta toteutetaan tavoitteellisesti, sujuvasti ja tuloksellisesti. Hallintotieteen tarjoama syvä ymmärrys järjestäytyneestä toiminnasta tuottaa kyvyn ymmärtää muuttuvia yhteiskunnallisia rakenteita, kansalaisten asemaan vaikuttavia voimia ja hallinnan rakenteisiin kohdistuvia muutospyrkimyksiä. Opintojen edetessä opiskelija oppii hahmottamaan organisaatioverkostojen, henkilöstöjohtamisen, reformien ja strategian merkityksen palveluiden tuotannossa sekä niiden sääntelyssä ja järjestämisessä. Hallintotieteen opintosuunta antaa erinomaisten työllistymismahdollisuuksien lisäksi laajat valmiudet hallinnon tutkimukseen ja kelpoisuuden alan tohtoriopintoihin.

Henkilökunta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

Julkisen talousjohtamisen opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia talousosaajia uudistuvan julkisen hallinnon tarpeisiin. Julkisen talousjohtamisen osaajien tulee ymmärtää kuntien ja valtiontalouden toiminta- ja taloussuunnittelua, laskentaa, raportointia, tarkastusta ja arviointia sekä kyetä yhdistämään uudenlaisia rahoituksen, tulosmittaamisen ja strategisen johtamisen malleja julkisen toiminnan erilaisiin ympäristöihin. Tätä osaamista tarvitsevat niin talousjohtajat kuin taloudellisesti ajattelevat yleisjohtajat ja asiantuntijatkin. Tieteenalapohjaltaan julkisen talousjohtamisen opintosuunnan opinnot rakentuvat talous-, hallinto- ja politiikkatieteiden rajapinnalle. Laaja-alaisille talousasiantuntijoille on kasvava tarve, ja opiskelijoiden työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset niin julkisella ja yksityisellä sektorilla kuin julkisen ja yksityisen rajapinnassakin toimivissa organisaatioissa.

Henkilökunta

Julkisoikeuden opintosuunta

Julkisoikeuden opintosuunta kouluttaa julkisen hallinnon asiantuntijoita, jotka osaavat yhdistää oikeudellisen asiantuntemuksen hallinnon, talouden ja politiikan tuntemukseen. Julkisoikeuden opiskelijana hankit perusteelliset tiedot julkista hallintoa säätelevästä oikeusnormistosta sekä perehdyt hallinnolliseen päätöksentekoon ja julkisoikeudellisten säännösten soveltamiseen. Opit myös yhdistämään oikeudellista tietoa muuhun hallinto-osaamiseesi. Valmistuttuasi pystyt toimimaan valtion, kuntien ja muun julkishallinnon vaativissa oikeudellisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Valinnoistasi riippuen voit työllistyä kiinnostaviin kansainvälisiin tehtäviin tai sellaisiin yritysten ja järjestöjen tehtäviin, joihin kuuluu vuorovaikutusta julkisen sektorin kanssa. Julkisoikeuden opinnot antavat valmiudet myös oikeustieteellisiin menetelmiin perustuvaan itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja kelpoisuuden tohtoriopintoihin julkisoikeudessa. Opintosuunnasta valmistuneet ovat sijoittuneet erittäin hyvin koulutustaan vastaaviin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Henkilökunta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta

Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta kouluttaa kuntien ja alueiden johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita. Suomessa merkittävä osa ihmisten ja yritysten arkeen vaikuttavista julkisen hallinnon päätöksistä tehdään kunnissa, kaupungeissa ja maakunnissa. Opintosuunta antaa hyvät valmiudet ymmärtää kuntien ja alueiden erityiskysymyksiä sekä erilaisia johtamisolosuhteita ja -tapoja. Opetuksessa perehdytään kunta- ja alueyhteisöjen päätöksentekoon, alueyhteisöjen kehittämisen mahdollisuuksiin ja palvelujen järjestämisen vaihtoehtoihin. Opiskelijoita kannustetaan totunnaisten ajattelu- ja toimintatapojen kriittiseen arviointiin sekä luovan ajattelun soveltamiseen käytännön tehtävissä. Opintosuunnasta valmistuneet voivat sijoittua esimerkiksi kaupunkien ja kuntien johtotehtäviin, kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, yritysten ja järjestöjen johto-, asiantuntija-, kehittämis- ja hallintotehtäviin sekä tieteellisiin tutkimus- ja opetustehtäviin.

Henkilökunta

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta kouluttaa asiantuntijoita, jotka työskentelevät alueellisen muutoksen, elinympäristön laadun ja ympäristöpoliittisten ratkaisujen parissa. Yhteiskunnan kehitystä ja ympäristöä koskevat ratkaisut vaikuttavat kauas tulevaisuuteen. Ne ovat myös vaikeasti ennakoitavia prosesseja ja siksi politisoituvat usein. Koska ihmisen ja ympäristön suhde muuttuu kaiken aikaa, myös alan osaamisen tarve kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi ilmastonmuutosta, kaupunkisuunnittelun ristiriitoja tai luonnonvarojen niukkuusongelmia ei voida käsitellä ilman laaja-alaista ymmärrystä kestävästä muutoksesta. YPAT-opintosuunnasta valmistuneilla maistereilla on taidot ja valmiudet toimia kehittämis- ja johtotehtävissä, hallinnossa, tutkimus- ja koulutustehtävissä, yrityksissä sekä tiedotustehtävissä. Koulutusta vastaavia työtehtäviä löytyy myös kansalaisjärjestöistä sekä Suomessa että ulkomailla.

Henkilökunta

Maisteriohjelmat

Johtamiskorkeakoulussa on yksi hallintotieteiden maisterin tutkintoon johtava suomenkielinen maisteriohjelma: Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma sekä kaksi englanninkielistä maisteriohjelmaa: Master’s Degree Programme in Leadership for Change ja Nordic Master Programme in Innovative Governance and Public Management.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (HM)

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma on Tampereen yliopiston tarjoama ainutlaatuinen kaksivuotinen maisterikoulutus, joka toteutetaan johtamiskorkeakoulun opintosuuntien yhteistyöllä. Maisteriohjelman opetuksesta vastaavat julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, yrityksen laskentatoimen sekä yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnat. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Koulutuksen järjestämisen taustalla ovat kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen myötä lisääntyneet tilintarkastus- ja arviointitehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla sekä alati kasvanut kysyntä osaavista tilintarkastuksen ja arvioinnin ammattilaisista. Koulutukselle erinomaisen pohjan tarjoaa johtamiskorkeakoulun vahva yksityisen ja julkisen sektorin laskentatoimen ja oikeustieteiden osaaminen.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma käsittää kaksi eri suuntausta, joiden taustalla ovat lakisääteiset tilintarkastuksen ja arvioinnin tehtävät yhteiskunnan eri sektoreilla:

  1. JHTT-suuntaus tähtää erityisesti julkisen sektorin tilintarkastuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin ja kouluttaa hallintotieteiden maistereita (HM)
  2. KHT-suuntaus tähtää ensisijaisesti yrityssektorin vastaaviin tehtäviin ja kouluttaa kauppatieteiden maistereita (KTM)

Suuntausjaon perustana ovat nykyiset auktorisoidut tilintarkastajatutkinnot (JHTT ja KHT).

Nordic Master Programme in Innovative Governance and Public Management

Kolmen pohjoismaisen yliopiston kanssa yhteistyönä toteutettavasta NORDIG-ohjelmasta voit lukea lisää ohjelman verkkosivuilta.

Master Degree Programme in Leadership for Change

Johtamiskorkeakoulun yhteisestä maisteriohjelmasta Leadership for change kerrotaan tarkemmin sen omalla sivustolla.

Kansainvälisten maisteriohjelmien hakuaika on käynnissä 17.1.2018 saakka.

Lisätiedot

Kaikki tärkeä opiskelijan käytäntöihin liittyvä tieto löytyy opiskelun oppaasta. Alla tärkeimpiä poimintoja:

Ainejärjestöt

Kiinnostaako hallintotieteiden opiskelu?

 

Yhteystiedot

Postiosoite:
Johtamiskorkeakoulu (JKK)
33014  TAMPEREEN YLIOPISTO

Käyntiosoite:
Kanslerinrinne 1 (Pinni A)
>> sijainti

HENKILÖKUNTA

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman henkilökunta

HOPS-opettajat

Johtamiskorkeakoulun hallinto 

Jos et ole varma, keneen ottaa yhteyttä, opintokoordinaattori voi ohjata sinut oikean tahon luoksi.

Opoille: Johtamiskorkeakoulun opintokoordinaattoreilta voi tiedustella mahdollisuudesta saada opiskelijoitamme esittelemään opiskelua Tampereen yliopistoston johtamiskorkeakoulussa. Voitte myös tiedustella mahdollisuutta tulla vierailemaan tiedekuntaamme. Lähetämme mielellämme myös sähköistä lisämateriaalia ja vastaamme tiedusteluihin sähköpostitse tai puhelimitse.